De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que les dades personals facilitades voluntàriament per vostè a EQUACAT SA (CANAL OLÍMPIC DE CATALUNYA) domiciliat a AV/ Canal Olímpic s/n, 08860, Castelldefels, seran incorporats a un fitxer la on la titularitat correspon a EQUACAT SA (CANAL OLÍMPIC DE CATALUNYA), destinatari dels mateixos.


EQUACAT SA (CANAL OLÍMPIC DE CATALUNYA) es compromet a guardar secret de les dades de caràcter personal facilitats i a mantenir les mesures necessàries, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia, per evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat, sense perjudici que aquestes dades o l'accés al fitxer que els conté pugui ser facilitat a aquells òrgans o entitats que en virtut d'una disposició legal exigeixin que els sigui facilitat aquest accés.


La finalitat de la creació, existència i manteniment del fitxer és el manteniment i gestió de la relació comercial pròpia de EQUACAT SA (CANAL OLÍMPIC DE CATALUNYA) amb els seus clients així com mantenir comunicacions comercials o de caràcter informatiu amb el mateix.


Vostè respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se EQUACAT SA (CANAL OLÍMPIC DE CATALUNYA) el dret a excloure dels serveis prestats a tot aquell que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret així com a aquelles persones que haguessin facilitat les referides dades.
Finalment se li informa que li assisteixen els drets d'accés, modificació, oposició i cancel·lació, que podrà exercitar mitjançant petició escrita dirigida a EQUACAT SA (CANAL OLÍMPIC DE CATALUNYA) Avinguda Canal Olímpic 2, 08860, Castelldefels, Barcelona.