MENÚ PRINCIPAL

ESPAI DE TRANSPARÉNCIA

El preàmbul de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern recull que la regulació de la transparència en l’activitat pública és un dels pilars bàsics de la llei i entén la transparència com una obligació a càrrec de l’Administració que ha de facilitar de manera proactiva la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics.

1. ORGANITZACIÓ

1.1 Estructura organitzativa  i de funcionament

 

1.1.1 Organisme

1.1.2 Organigrama

1.1.3 Convenis, acords i pactes en matèria de personal de l'Administració de la Generalitat

1.1.4 Cartes de serveis

1.1.5 Catàleg de serveis

1.1.6 Catàleg de procediments

 


1.2 Alts càrrecs

 

1.2.1 Relació d'alts càrrecs, retribucions, indemnitzacions i dietes

1.2.2 Incompatibilitats, activitats, béns i interessos

1.2.3 Codi de conducta

 


1.3 Alts càrrecs

 

1.3.1 Dades d'ocupació pública

1.3.2 Relació de llocs de treball de l'administració de la Generalitat

1.3.3 Relació de llocs de treball de col·lectius específics

1.3.4 Retribucions, indemnitzacions i dietes

 


1.4 Convocatòries de personal: accés i resolució


1.5 Acords, pactes i convenis en matèria de personal i representació


 

 

4. LÍNIES D'ACTUACIÓ

4.1 Plans, programes i auditories de serveis públics


4.2 Informació estadística


5. PROCEDIMENTS I ACTUACIONS JURÍDIQUES

5.1.1 Normativa

 

5.1.1 Normativa

5.1.2 Revisió d'actes administratius

5.1.3 Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública