ESPAI DE TRANSPARÉNCIA

El preàmbul de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern recull que la regulació de la transparència en l’activitat pública és un dels pilars bàsics de la llei i entén la transparència com una obligació a càrrec de l’Administració que ha de facilitar de manera proactiva la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics.

CONTRACTACIÓ OBERTA

FUNCIÓ PÚBLICA

- Nombre d'efectius i relació de llocs de treball del sector públic

- Retribucions, indemnitzacions i dietes

- Resolucions de comptabilitat dels empleats públics

- Ofertes de treball

- Representació sindical

- Relació de llocs de treball del sector públic

- Alts càrrecs i directius:

En el marc del Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, aprovat per Acord del Govern de 21 de juny de 2016, en aquesta pàgina es publica la informació relativa a l’agenda pública amb grups d’interès, els obsequis i les invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments del Director d'EQUACAT SA.

- Agenda pública

- Obsequis

- Viatges

 

LÍNIES D'ACTUACIÓ

- Plans i programes generals de col·laboració

- Memòries d'activitats

- Auditories dels serveis públics

- Informació estadística

- Tarifes aprovades pel Consell d'Administració el 28 de maig de 2019. Publicades en aquest espai el 21 d'agost de 2019.

 

 

Data d'actualització: 21/08/2019  
Període d'actualització: Contínua