ESPAI DE TRANSPARÉNCIA

El preàmbul de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern recull que la regulació de la transparència en l’activitat pública és un dels pilars bàsics de la llei i entén la transparència com una obligació a càrrec de l’Administració que ha de facilitar de manera proactiva la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics.

ORGANITZACIÓ

FUNCIÓ PÚBLICA

  • Alts càrrecs i directius: 

En el marc del Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, aprovat per Acord del Govern de 21 de juny de 2016, en aquesta pàgina es publica la informació relativa a l’agenda pública amb grups d’interès, els obsequis i les invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments del Director d'EQUACAT SA.

CONTRACTACIÓ

ECONOMIA i FINANCES

PROTECCIÓ DE DADES

El/la Delegat/da de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals d'EQUACAT SA, i de supervisar el compliment de la normativa reguladora.

La seva adreça de contacte és: dpd.presidencia@gencat.cat

TARIFES

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Podeu utilitzar aquest formulari per exercir el dret d’accés a la informació pública, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Data d'actualització: 10/09/2021  
Període d'actualització: Contínua