ESPAI DE TRANSPARÈNCIA

El preàmbul de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern recull que la regulació de la transparència en l’activitat pública és un dels pilars bàsics de la llei i entén la transparència com una obligació a càrrec de l’Administració que ha de facilitar de manera proactiva la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics.

OFERTES DE TREBALL

CONTRACTACIÓ

ECONOMIA i FINANCES

PROTECCIÓ DE DADES

El/la Delegat/da de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals d'EQUACAT SA, i de supervisar el compliment de la normativa reguladora.

La seva adreça de contacte és: dpd.presidencia@gencat.cat

SISTEMA INTERN D´ALERTES